STEP1 ค้นหาวันที่ต้องการจองตั่ว

ข้อมูลรถบัส


ข้อควรระวังในการจองตั่ว

・รับจอง-ชำระเงิน ก่อนเดินทาง1ชม ถึง ก่อนเดินทาง1เดือน
・ท่านไม่สามารถเลือกเบอร์รถและเบอร์ที่นั่งได้
・ในการจอง ท่านมีความจำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้า กรุณาเตรียมบัตรเครดิต
・ท่านจะต้องชำระเงิน หลังจากจองตั่วในเวลา 1 ชม ถ้าเกินเวลาที่กำหนด การจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 ถึงแม้ยังคงเหลือเวลาในการชำระเงิน กรุณาชำระเงินก่อนเวลาเดินทาง ไม่เช่นนั้นการจองของท่านจะเป็นโมฆะ

ท่านไม่สามารถแก้ไขจำนวนคน และเวลาเดินทางได้
กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง กรุณาต่อติดเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ เพื่อยกเลิกการจองเดิม และทำการจองใหม่
บริษัท ฟุจิเอะคุซึปุเระซึ
03-3455-2211 (เวลา 9:00 - 17:00)